Etikai kódex


Ajánlókkal és fogyasztókkal kapcsolatos viselkedés etikája a termék és az értékesítési rendszer tekintetében

 1. A Móksha Gyógyír Zrt. minden regisztrált ajánlója, köteles megismerni az Etikai Kódex tartalmát, és – az értékesítési rendszerhez való csatlakozás feltételeként – megkövetelhető tőlük, hogy tartsák be a Kódexben leírt, illetve az annak megfelelő magatartási szabályokat. A Móksha Gyógyír Zrt. minden regisztrált ajánlója, az Etikai Kódexben foglalt magatartási szabályokon túl kötelesek betartani a Móksha Gyógyír Zrt. működési szabályzatában foglaltakat is. A jelen Etikai Kódexben foglalt fogalmak tekintetében a Móksha Gyógyír Zrt. működési szabályzatában foglaltakat kell figyelembe venni.

 1. A Moksa Csepp regisztrált ajánlója, minden esetben köteles figyelni arra, hogy a termék valamint az értékesítési rendszer bemutatása és ismertetése során félrevezető, megtévesztő és tisztességtelen állításokat, információkat ne adjon, sem a termékről, sem az értékesítési rendszerről, sem pedig más regisztrált ajánlókról.

 1. A regisztrált ajánló nem használhat semmiféle olyan információt, eszközt, mellyel akár a Móksha Gyógyír Zrt, vagy akár másik, szintén regisztrált ajánló becsületét, jó hírnevét sérti, esetleg valótlan információt állít róluk.

 1. A regisztrált ajánló mindig naprakész információkkal, friss tapasztalatokkal is rendelkezik, így csak aktuális és valós információkat ad/adhat tovább. Tisztában van a honlapon is közölt információkkal, szabályzatokkal, feltételekkel, lehetőségekkel.

 1. A regisztrált ajánló köteles a leendő új regisztrált ajánlók számára teljes körű, részletes információt adni a regisztrációról, annak feltételeiről, a regisztrációval szorosan összefüggő megrendelésről, annak átvételéről, kifizetéséről, illetve a jövőbeni megrendelés feltételeiről, a kötelezettségekről.

 1. Minden regisztrált ajánlónak, vásárlónak jogában áll, az online regisztráció létrejöttének időpontjától számított 14 naptári napon belül indoklás és következmény nélkül regisztrációját és vásárlási szándékát megszüntetni. A döntéséről minden esetben írásban kell tájékoztatnia a Móksha Gyógyír Zrt. felé.

 1. A Moksa Csepp értékesítési rendszerébe regisztrált ajánló a Móksha Gyógyír Zrt. által meghatározott és segített módon értékesítik, ajánlják tovább a terméket. Amennyiben a regisztrált ajánló rendelkezik a tovább értékesítés jogi- és személyi hátterével, akkor a tovább értékesítést is elvégezheti a Móksha Gyógyír Zrt. által meghatározott módon. A Móksha Gyógyír Zrt által meghatározott értékesítési módok:

 1. A termék árát a Móksha Gyógyír Zrt. határozza meg. A forgalmazó cég hivatalos honlapján, az általa biztosított értékesítési felületen a mindenkori aktuális – árfolyam szerint is – árak vannak feltüntetve. Ezen árakat a regisztrált ajánló a tovább értékesítés folyamán is köteles figyelembe venni és e szerint, ennek megfelelően értékesíteni a terméket. Amennyiben a regisztrált munkatárs/termékforgalmazó a Móksha Gyógyír Zrt által a termékre meghatározott árakat nem veszi figyelembe és felszólítás ellenére sem tesz eleget az ármeghatározásnak, úgy a Móksha Gyógyír Zrt a munkatárs/termékforgalmazó regisztrációját és a megbízási szerződést jogosult egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal megszüntetni.

 1. A regisztrált ajánló ( + / – 5%-kal) térhet el a meghatározott ártól. Ha ettől bizonyíthatóan nagyobb eltéréssel forgalmazza, értékesíti a terméket, a cég indoklás nélkül megszünteti a regisztrált ajánló regisztrációját.

 1. A rendszerben történő értékesítésben nem tesz különbséget, kivételt a Móksha Gyógyír Zrt., nem biztosít kis-és nagykereskedelmi árrést. A termék kereskedelmi forgalomba hozataláról a Móksha Gyógyír Zrt. dönt, ennek mindenkori típusát meghatározhatja.

 1. A szabályzatokban, feltételekben szereplő információkat közölni, ismertetni kell annak függvényében, hogy valaki csak vásárló szeretne lenni, vagy regisztrált ajánlóként a termék továbbajánlását, értékesítését is vállalja.

 1. A regisztrált ajánló figyelemmel követi a változásokat, ismeri az újdonságokat, tájékoztatja, minden esetben tovább adja a szükséges információkat a többi regisztrált ajánlónak illetve, vásárlóinak.

 1. Az információ átadás minden tekintetben érthető és valós kell, hogy legyen. Amennyiben akár a termékkel-, akár az értékesítési rendszerrel kapcsolatban tisztázatlan, számára nem egyértelmű kérdések merülnek fel, fel kell, hogy keresse a már ismert, vagy a Móksha Gyógyír Zrt. honlapján is megtalálható elérhetőségeken bármelyikén az illetékes kollégát/kollégákat, akik minden tekintetben segítséget nyújtanak, hogy az információk csak és kizárólag helyesen kerüljenek tovább adásra.

 1. Amennyiben a regisztrált ajánló írásbeli, vagy szóbeli felmérést végez a vásárlói, és / vagy regisztrált ajánlói körében, akár a termékkel, akár az értékesítési rendszerrel kapcsolatban, abban az esetben a Móksha Gyógyír Zrt. felé bejelentési kötelezettséggel tartozik. A tervezett felmérés kérdéseit be kell mutatni, jóvá kell hagyatni, csak ezután továbbítható fogyasztók, és/vagy munkatársak felé. Amennyiben a jelen pontban foglaltakat a regisztrált ajánló megsérti, úgy a Móksha Gyógyír Zrt a regisztrált ajánló regisztrációját és a megbízási szerződést jogosult egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal megszüntetni.

 1. A regisztrált ajánlók tartózkodni kötelesek olyan összehasonlítások alkalmazásától, amelyek félrevezetőek lehetnek, illetve a tisztességes piaci magatartás elveinek ellentmondanak. Az összehasonlítás szempontjai nem választhatók meg tisztességtelenül, és olyan tényeken kell alapuljanak, amelyek bizonyíthatóak.

 1. A regisztrált ajánlók nem becsmérelhetnek más cégeket vagy termékeiket – sem közvetlenül, sem közvetve. A regisztrált ajánlók nem húzhatnak hasznot egy más cég vagy termék neve vagy jelképe által kialakított jó hírnév felhasználásával.

 

 1. 18. A Moksa Cseppet reklámozó magánoldalakkal, weboldalakkal, web-áruházakkal, Moksa centrumokkal kapcsolatos magatartási szabályok:

18.1. A regisztrált ajánló által üzemeltetett weblap, web áruház, (továbbiakban honlap) nem lehetnek a vásárlók számára megtévesztőek, a honlapokat oly módon kell kialakítani, illetve olyan megkülönböztető jelzéseket kell elhelyezni, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy az adott honlap nem a Móksha Gyógyír Zrt által üzemeltetett hivatalos, www.moksacsepp.hu honlap, hanem a regisztrált ajánló által fenntartott honlap. A Moksa, Moksa Csepp kifejezések kizárólag abban az esetben használhatja a regisztrált ajánló a honlap elérési címében, amennyiben az alkalmazott elérési cím jól megkülönböztethető a Móksha Gyógyír Zrt által üzemeltetett hivatalos honlap címétől és az oldalát kizárólag az „Móksha Gyógyír Zrt Megbízott Partnere” megjelöléssel használja.

18.2. A regisztrált ajánló által üzemeltetett honlap tetején, bal oldalon, jól láthatóan kötelezően meg kell jelölni azt, hogy a „Moksa Csepp hivatalos honlapja a www.moksacsepp.hu oldalon érhető el, a hivatalos honlap fenntartója a Móksha Gyógyír Zrt. A honlap jobb felső sarkában jól láthatóan kötelezően meg kell jelölni azt, hogy „Termékreferens által üzemeltetett oldal”. Ezeket a megjelöléseket továbbá a honlap „impresszum” menüpontja alatt is meg kell jeleníteni. Saját honlapot, web-áruházat, közösségi oldalt üzemeltető regisztrált ajánló, ajánlók kötelesek az üzemeltetett portál főoldalán információt közölni, hogy az oldalt nem a Móksha Gyógyír Zrt üzemelteti, az üzemeltető a Móksha Gyógyír Zrt. regisztrált ajánlója (tovább forgalmazója), annak tartalmáért nem a Móksha Gyógyír Zrt felel. A cég kéréssel és javaslattal él, élhet, ha fogyasztói, regisztrált ajánlói megtévesztés gyanúja merül fel, és ebből adódóan reklamáció és egyéb jogi, gazdasági következmény keletkezhet.

18.3. A regisztrált ajánló által üzemeltetett honlapon kizárólag abban az esetben használhatók fel a Móksha Gyógyír Zrt által üzemeltetett hivatalos honlapon található információk, amennyiben azok változtatás nélkül kerülnek megjelenítésre. A Móksha Gyógyír Zrt nem vállal felelősséget olyan kijelentésekért, információkért, a forgalmazott termékkel kapcsolatos állításokért, amelyek nem a Móksha Gyógyír Zrt által üzemeltetett hivatalos honlapról származnak. A regisztrált ajánló által üzemeltetett bármelyik oldalon, vagy akár közösségi, akár egyéb magánoldalakon leírt termék- tapasztalatokért a Móksha Gyógyír Zrt nem vállal felelősséget, ugyanígy azért sem, ha a fent említett oldalak üzemeltetői a vásárlóknak, fogyasztóknak nem a vonatkozó jogszabályok alapján adnak információt, választ a kérdésükre, reklamációjukra. Az ezen közlések miatti hatósági vizsgálatok következményeit az ezen szabályt megsértő munkatársnak kell viselnie.

18.4. A jelen pontban foglaltak megsértése esetén, amennyiben a kifogásolt tevékenységet, magatartást a regisztrált ajánló nem szünteti meg, illetve nem hagyja abba, úgy a Móksha Gyógyír Zrt jogosult a regisztrált ajánló regisztrációját és megbízási szerződését azonnali hatállyal egyoldalúan megszüntetni.

 1. 19. Az Moksa Csepp értékesítési rendszerének, illetve regisztrált ajánlóinak -, azok adatainak felhasználása bármely más üzleti lehetőség-, tevékenység-, illetve termék népszerűsítésére, reklámozására, vagy terjesztésére szigorúan tilos, az az adatokkal való visszaélésnek minősül. Az Moksa Csepp összejöveteleken, rendezvényeken, találkozókon, más hálózatokról, cégekről azok termékeikről tájékoztatást adni, azokat propagálni, továbbá negatív és lejárató magatartást folytatni tilos! Ezek be nem tartása esetén a Móksha Gyógyír Zrt. részéről, a regisztrált ajánló szerződésszegő és etikátlan magatartásának indoklásával szerződéses jogviszonya indoklás nélkül azonnal megszüntethető

 1. A      Moksa Csepp regisztrált ajánlójának lehetősége van más direkt és Network marketing értékesítői rendszerben való részvételre, de csak szigorúan az 17.,18. pontban jelzettek betartásával.

 1. Az Moksa Csepp regisztrált ajánlói nem informálhatnak más direkt­, Network-, vagy bármilyen értékesítő vállalkozást a Móksha értékesítési rendszeréről, értékesítési stratégiájáról, és ezen szervezetek képviselői előtt nem tehetnek olyan kijelentést, ami az Moksa Csepp, mint termék és/vagy értékesítési rendszer és egyben a Móksha Gyógyír Zrt. érdekeit bármilyen módon sértheti vagy veszélyeztetheti. Ez utóbbi kijelentésnek tekinthető különösen a Móksha Gyógyír Zrt. üzleti titkaira, szervezetére, munkatársaira, és adataira tett bármely kijelentés vagy adatszolgáltatás is.

 1. A Móksha Gyógyír Zrt. által előállított termékek védelme érdekében – a Móksha Gyógyír Zrt. írásbeli engedélyéhez köti a regisztrált ajánlók minden olyan tevékenységét – a regisztráció időtartama és annak megszűnését követő 3 évig – mely olyan termék előállítására, illetve forgalmazására irányul, amelyet nem a Móksha Gyógyír Zrt. állít elő.
 2. A regisztrált ajánló nem hivatkozhat olyan bizonyítványra vagy tanúsítványra, amely nem hivatalos, nem igaz, elavult vagy lejárt, nem a felajánlott árura vonatkozik, illetve bármely módon félrevezetheti a vásárlót/fogyasztót.

 1. A regisztrált ajánló nem élhet vissza az egyéni vásárló/fogyasztó valamint a leendő munkatárs bizalmával, tiszteletben kell, hogy tartsa a vevők kereskedelmi tapasztalatainak hiányát, és nem használhatják ki a vásárló korát, betegségét, értelmi képességének hiányát vagy nyelvi nehézségeit.

 1. A regisztrált ajánló jövedelmét illetve az általa motivált és támogatott termékforgalmazók eladásai határozzák meg. A saját, illetve a csoportjutalékra való jogosultság részletes szabályait a mindenkor hatályos Működési szabályzat határozza meg.

 1. A regisztrált ajánló nem szedhet díjat pusztán az üzletbe való részvételi jogért, illetve kereset, bevétel nem származhat újabb regisztrált ajánló egyszerű beléptetéséből.

 1. A regisztrált ajánló rendszeres, legkésőbb a mindenkor hatályos működési szabályzatban meghatározott időközönként számla ellenében köteles felvenni jutalékát a személyes Web Irodában közölt kifizethető összegnek megfelelően, az adott hónapra vonatkozó árfolyam szerint. A jutalék egy része, melyet a regisztrált ajánló levásárlásra szán, kedvezményként hozzáférhető a mindenkori szabályoknak, előírásoknak megfelelően. A levásárlás tényéről minden esetben nyilatkozni kell, ennek módja a rendelés leadása.

 1. Ha egy regisztrált ajánló szerződéses jogviszonya megszűnik – függetlenül attól, kiesett, kizárták, vagy egyszerűen kérte regisztrációjának törlését, stb. – a mindenkor hatályos működési szabályzatban foglaltak szerint, a határidő betartásával írásban kérnie kell az elszámolását, a jutalékának kifizetését. Írásos bejelentését az info@mokshacsepp.hu e-mail címre teheti meg.

 1. A regisztrált ajánló köteles a Móksha Gyógyír Zrt és tulajdonosa hazai és nemzetközi jó hírnevét védeni. Ennek során köteles a Móksha Gyógyír Zrt által megkívánt magatartási és etikai szabályokat megtartani. A regisztrált ajánló köteles a Móksha Gyógyír Zrt -t értesíteni minden olyan általa észlelt tényről, amely a Móksha Gyógyír Zrt és tulajdonosa jó hírnevét sérti.

 1. A Móksha Gyógyír Zrt. a változtatás jogát fenntartja.

Tartson velünk

Facebook
Iratkozzon fel


Csatlakozzon hozzánk...


Napi útravaló

Mai idézet:


Látnunk kell a célt ahhoz, hogy megcélozhassuk. De amit látunk, azt a versenytársaink is látják.


- Ian Nicholas Stewart -