Működési szabályzat


A Móksha Gyógyír Zrt. termékértékesítésre vonatkozó értékesítési (működési) szabályzata

(2016. március 3.-tól hatályos, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.)

 

Bevezető Rendelkezések

 1. Ez a szabályzat a Móksha Gyógyír Zrt. (2161 Csomád, Szent István utca 5.) által forgalmazott termék értékesítésének módját, az értékesítés egyes feltételeit rögzíti. A szabályzat hatálya kiterjed a Móksha Gyógyír Zrt.-re, továbbá azokra a 18. életévét betöltött természetes személyekre, illetve jogi személyiséggel, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra, vagy egyéb szervezetekre, akik (amelyek) vásárlóként és az értékesítésben résztvevő megbízottként (megbízott közreműködőjeként) regisztrációs kérelmet írtak alá és a regisztráció visszaigazolását követően a Móksha Gyógyír Zrt. regisztrált ajánlóivá (szerződő partnereivé) váltak.
 2. Fogalom meghatározások

Fogyasztó, Vásárló: A Móksha Gyógyír Zrt. által forgalmazott terméket megvásárló természetes személy, illetve jogi személyiséggel, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, aki saját és családi fogyasztásra vásárol, a Moksa Csepp hálózatába nem regisztrál, hálózatot nem épít.

Regisztrált fogyasztó: az a személy, aki a Moksa Csepp ajánlói hálózatába regisztrálva, a kedvezményes vásárlási lehetőségeket kihasználva vásárol saját és családi fogyasztásra Moksa Csepp terméket, ajánlói hálózatot azonban nem épít.

Regisztrált személy: a Móksha Gyógyír Zrt értékesítői rendszerébe regisztrált személy, azaz regisztrált ajánló.

Regisztrált ajánló: minden természetes személy, illetve jogi személyiséggel, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, aki, illetve amely a Móksha Gyógyír Zrt értékesítő rendszerébe regisztrál. A regisztrált ajánló a Móksha Gyógyír Zrt megbízottjának, illetve közreműködőjének minősül, aki, illetve amelye a regisztrációt követően megbízási jogviszonyba kerül a Móksha Gyógyír Zrt -vel. Továbbiakban regisztrált ajánló, vagy regisztrált személy.

Közvetlen regisztrált ajánló: Az a személy, akit a regisztrált ajánló közvetlenül saját maga alá léptet be az értékesítői hálózatba (direkt ajánlója).

Rendszeres regisztrált ajánlói tevékenység: A rendszeres értékesítői tevékenységen túl, illetve e mellett az értékesítéshez és a termékhez szorosan kapcsolódó ismeretterjesztői, vevői kört bővítő tevékenységet is végez, szakmai aktivitást, az értékesítői hálózatban segítségnyújtó, támogatói tevékenységet fejt ki.

Csoportjutalékra (passzív jövedelemre) jogosult regisztrált ajánló: Az a regisztrált ajánló, aki – illetve nem természetes személy esetében amely – saját maga, vagy az általa szervezett értékesítői hálózat útján teljesíti az aktivitáshoz szükséges értékesítést – mely jelenleg 4 egység megvásárlását/értékesítését jelenti.

Központi Rendezvény: A Móksha Gyógyír Zrt által szervezett, havonta megrendezésre kerülő találkozó, tréning – előadássorozat.

Termék: A Móksha Gyógyír Zrt. által forgalmazott termék, termékek.

 

Működési szabályok

 1. A regisztráció alkalmával a vásárló és regisztrációt kérő személy az online regisztrációval, valamint a regisztrációs kérelem aláírásával az e szabályzatban, továbbá az értékesítési feltételekben foglaltak megismeréséről és elfogadásáról is nyilatkozik. A szerződés időbeli hatályának kezdete a regisztrációs kérelem Móksha Gyógyír Zrt. általi elfogadása és a termék megvásárlásával megszerzett aktivitás időpontja, vége azaz időpont, amikor a regisztráció és így az értékesítésre vonatkozó megbízási (közreműködői) megállapodás megszűnik.
 2. A regisztráció során a regisztrációt kérő személy egy általa kiválasztott, már korábban regisztrált ajánló alá csatlakozik, aki Őt a termékkel, a lehetőséggel megismertette. Amennyiben a regisztrációt kérő személy közvetlenül a Móksha Gyógyír Zrt. alá regisztrál, abban az esetben a cég lehetőséget biztosít Neki, hogy egy, a lakhelyét illetően hozzá közeli, már korábban csatlakozott, a terméket és a rendszert jól ismerő, a munkában tevékenyen részt vevő regisztrált ajánló alá átregisztráljon, aki/amely támogatni tudja Őt az értékesítésben, segítséget nyújthat Neki. Az átregisztrálás írásbeli kérelem ellenében, mindkét fél beleegyezését követően történhet meg. A Móksha Gyógyír Zrt tájékoztatja a regisztrálni kívánókat és a regisztrált ajánlókat arról, hogy nem kötelező a Társaság által javasolt regisztrált ajánló alá regisztrálni, a Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy a regisztrációt kérő személy közvetlenül a Társaság alatt maradjon. A Móksha Gyógyír Zrt, az általa szervezett negyedéves rendezvényen, a termékről, értékesítésről, és hálózatépítői fejlődésről egynapos tréning formájában biztosít lehetőséget a regisztrált ajánlónak.
 1. A Moksa Csepp értékesítési rendszerébe regisztrált természetes személy, illetve jogi személyiséggel, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet kötelezettséget vállal a Moksa Csepp termék és értékesítési rendszer megismertetésére minden tekintetben, a termék fogyasztókhoz való eljuttatására, és további személyek ajánlói rendszer tagjaként történő szervezésére. E tevékenység kedvezményes vásárlásra és jutalék jogosultságra biztosít lehetőséget. A regisztrált ajánló hálózatában szándékosan vagy spontán regisztrált ajánlói hálózati csoport képződhet, ami miatt Őt a Móksha Gyógyír Zrt. a Moksa Csepp értékesítési rendszerében Vezetőnek minősítheti.
 2. A Móksha Gyógyír Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy az értékesítési rendszerben szereplő jutalékokat, kedvezményeket, díjazásokat – előre közzétett feltételek mellett – módosítsa, az arra jogosultakat – akár alkalmanként – pluszjuttatásban részesítse.
 3. A Móksha Gyógyír Zrt. értékesítési rendszere a regisztrált ajánlók számára biztosítja, a marketing és jutalékrendszerében érvényesíti minden aktív regisztrált ajánló számára az úgynevezett csoportjutalék (passzív jövedelem) lehetőségét, képződését,

 

7.3.  A regisztráció (az értékesítésre vonatkozó megállapodás) megszűnik, ha:

 1. a regisztrált ajánló indoklás nélkül bármikor kéri a regisztráció és így a megbízás megszüntetését,
 2. a regisztrált ajánló (közreműködő) a regisztráció alkalmával kért és vállalt vásárlási kötelezettségének figyelemfelhívást követően sem tesz eleget és a Móksha Gyógyír Zrt. megállapítja a regisztráció és így a megbízás megszűnésének tényét.
 3. a Móksha Gyógyír Zrt. egyoldalú írásbeli – levél, fax, e-mail – nyilatkozattal, indoklással vagy indoklás nélkül törli a vállalkozást, illetve a regisztrált ajánlót a szerződéses partnerek köréből. Ilyen indok lehet különösen az, ha a Móksha Gyógyír Zrt. szerződő partnere, mint regisztrált ajánló korábbi tevékenysége alapján kedvezményes termékvásárlásra és jutalékra jogosultságot szerzett ugyan, ezt kiegészítő, ehhez szorosan kapcsolódó ismeretterjesztői, vevői kört bővítő tevékenységet tartósan nem folytat. Az ilyen státuszba került szerződő partnereket a Móksha Gyógyír Zrt. szóban vagy írásban felhívhatja a regisztráció további fenntarthatóságának feltételeire. A felhívás tartalmazhatja, hogy a megbízó milyen szakmai aktivitást vár és vár el a regisztrált ajánlótól, tájékoztathatja arról, hogy a következő időszakban milyen alkalmakkor és milyen szakmai rendezvényeken való részvétellel tehet eleget a regisztrált ajánló a tőle elvárt kötelezettségének.
 1. a Móksha Gyógyír Zrt. a regisztrált ajánlót azért törli a nyilvántartásból – és ezzel egy időben a részére adott értékesítési megbízást visszavonja -, mert ő megszegi az értékesítésre vonatkozó előírásokat, így különösen: a vásárlás (értékesítés) során túllépi a megbízás kereteit, a termékre (termékekre) vonatkozó valótlan információt ad, a termék (termékek) státuszával, hatékonyságával kapcsolatos félrevezető információt ad, vagy ezt megkísérli, vagy általában is olyan magatartást tanúsít, amely a Móksha Gyógyír Zrt. ügyvezetőjének álláspontja szerint az e szabályzatban foglaltakkal és ennek szellemével ellentétes. Így többek között, de nem kizárólag
 1. e) a regisztrált ajánló a Moksa Csepp rendszerében fellelhető adatokat – így különösen a személyes adatokat, neveket, címeket, lakcímeket, telefonos elérhetőségeket, valamint e-mail címeket – a Moksa Csepp tevékenységi körén kívül eső bármely tevékenység során jogosulatlanul – a MÓKSHA GYÓGYÍR Zrt. írásbeli engedélye – nélkül felhasználja.
 1. f) a regisztrált ajánló a MÓKSHA GYÓGYÍR Zrt-vel való együttműködés során (illetve annak megszűnését követő 3 éven belül) tudomásukra jutott információkat úgy hasznosítja, hogy azok virágterápiás készítményekkel kapcsolatos gyártási és forgalmazási tevékenység, illetve homeopátiás gyógymóddal kapcsolatos tevékenység során kerülnek felhasználásra. E tevékenységek végzéséhez a MÓKSHA GYÓGYÍR Zrt. írásbeli engedélye szükséges.

A Móksha Gyógyír Zrt tájékoztatja a regisztrációt kérőket és a már regisztrált ajánlókat arról, hogy a regisztrációt a Móksha Gyógyír Zrt abban az esetben is jogosult azonnali hatállyal megszüntetni, ha a jelen pontban foglalt, a Móksha Gyógyír Zrt vezérigazgatójának álláspontja szerint a társaság szellemiségével összeegyeztethetetlen, ellentétes magatartást a regisztrált ajánló „magán személyként” tanúsítja, magán véleményt közöl, illetve közösségi portálokon, vagy a Móksha Gyógyír Zrt, vagy szerződött partnerei által üzemeltetett oldalakon fejti ki ezen magatartását.

 1. A Móksha Gyógyír Zrt. fenntartja magának azt a jogot, hogy a kereskedést bármelyik partnerével (regisztrált ajánlóval -, közreműködővel-, vállalkozással-, vagy fogyasztóval) felfüggessze, szüneteltesse, vagy megszüntesse, a regisztráció megszüntetésével együtt, amennyiben a partner részéről visszaélés gyanúja merül fel a Moksa Csepp termékkel, annak marketing eszközeivel, a Moksa Csepp rendszerének adataival, vagy az ajánlói hálózat jutalékrendszerével kapcsolatosan.
 2. A regisztráció megszűnésének minden esetére igaz, hogy a Móksha Gyógyír Zrt. a regisztráció megszűnésének időpontjában fennálló állapot szerint partnerével elszámol. E szabályzatnak nem képezi tárgyát a termék (termékek) ára és az értékesítésben résztvevők díjazásának feltételei, azokról a regisztrált ajánlók közvetlenül és mindig aktuális információt kapnak.
 3. A regisztráció megszűnésének minden esetében az elszámolás úgy történik, hogy a kiesett/kilépett/kizárt/nyilvántartásból törölt személy számára a Móksha Gyógyír Zrt számlát állít ki az Őt megillető jutalékról. E benyújtás és kérelem a kiesést követő hónap 10-ig lehetséges, amennyiben erre nem kerül sor, abban az esetben jutalék jogosultságát elveszti. Amennyiben a regisztráció a jelen szabályzat 8. pont b) – d) alpontjaiban foglaltak miatt szűnik meg, úgy a Móksha Gyógyír Zrt, az által küldött külön értesítő levélben tájékoztatja a regisztrált személyt a felgyűlt jutalékról és arról a határidőről, amelyen belül a benyújtott számla ellenében a regisztráció megszűnésének napjáig összegyűlt jutalék kifizetésre kerül. Az így meghatározott határidő elmulasztása a jutalékjogosultság elvesztésével jár.
 1. Móksha Gyógyír Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy az e szabályzatban foglaltakat és így a regisztrált ajánlóknak adott megbízás tartalmát egyoldalúan módosítsa. Kötelezettséget vállal ugyanakkor arra, hogy a mindenkor hatályos és egységes szerkezetbe foglalt szabályzat szöveget a társaság honlapján közzéteszi.
 2. A Móksha Gyógyír Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztrált ajánlókat legalább havi gyakorisággal hírlevélben tájékoztatja az aktuális információkról, lehetőségekről, felhívja a figyelmet az alapszabály változásaira. A regisztrált ajánló köteles a változásokat megismerni és elfogadni. Amennyiben a változásokat nem fogadja el, azt a szabályzat hatályától, illetve a közzétételtől számított 15 napon belül írásban jelezheti a Móksha Gyógyír Zrt. felé és ezzel egy időben kérheti, hogy Őt a regisztráltak sorából, az értékesítési rendszerből a Móksha Gyógyír Zrt törölje.
 3. A Móksha Gyógyír Zrt. egyoldalú változtatásaival és döntéseivel kapcsolatban a regisztrált személynek semmiféle jogorvoslati lehetősége nincs.
 4. A regisztrált ajánló kötelezettséget vállal arra, hogy a személyi (céges) adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul közli a Móksha Gyógyír Zrt.-vel. A tájékoztatás elmaradásából vagy pontatlanul közölt adatok felhasználásából eredő felelősség a regisztrált személyt terheli. A Móksha Gyógyír Zrt. vállalja, hogy a regisztrált ajánló adatait bizalmasan kezeli az adatvédelmi előírásoknak megfelelően. A regisztrált ajánló tudomásul veszi ugyanakkor, hogy a Móksha Gyógyír Zrt. a kapott adatokat az értékesítéssel és az értékesítésre adott megbízással érintett körben használja fel.
 5. A regisztrált ajánlói státuszból eredő jogok nem ruházhatók át. A regisztráció nem örökölhető, illetve jogutódlással nem szerezhető meg. A regisztrált ajánló halála, esetén az elhunyt személy örököse, a jogerős hagyatékátadó végzés birtokában nyilatkozhat arról, hogy a regisztrációt meg kívánja-e újítani. Az elhunyt regisztrált ajánló örököse, a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kérheti, hogy az örökhagyó regisztrált ajánlónak az elhalálozás időpontjáig keletkezett jutalékáról számlát állítson ki ezen időpont elmulasztása esetén az örökös a jutalékra való jogosultságot elveszíti, a jutalék nem követelhető. A jutalék kizárólag abban az esetben fizethető ki, ha az örökhagyó a jutalék keletkezésének időszakában rendszeres regisztrált ajánlói tevékenységet fejtett ki. Jogi személyiséggel, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy szervezet jogutódlása esetén a regisztráció abban az esetben folytatható tovább, amennyiben a jogutódlásról szóló jogerős cégbírósági határozat bemutatásra kerül a Móksha Gyógyír Zrt -nek és a jogutód szervezet tulajdonosi szerkezete változatlan marad. Amennyiben a jogutód szervezet tulajdonosi szerkezet megváltozik, úgy a jogutód szervezet tulajdonosainak újból regisztrálniuk szükséges. A jogutódlás bekövetkeztének időpontjáig esedékessé vált jutalékra vonatkozó számla kiállítására a jogutódlást megállapító végzés jogerőre emelkedését követő 15 napon belül van lehetőség, ezen időpont elmulasztása esetén a jogutód a jutalékra való jogosultságot elveszíti a jutalék nem követelhető. A jutalék kizárólag abban az esetben fizethető ki, ha a jogelőd regisztrált ajánló a jutalék keletkezésének időszakában rendszeres regisztrált ajánlói tevékenységet fejtett ki. Amennyiben a szervezet jogutód nélkül szűnik meg, úgy a jogutód nélküli megszűnést megállapító határozat jogerőre emelkedéséig van lehetőség az addig keletkező jutalék kifizetésére ezt követően a jutalékra való jogosultság megszűnik, a jutalék nem követelhető.
 1. A jutalék/kedvezmény elszámolása – eltérő megállapodás hiányában – havi rendszerességgel esedékes, ennek kétféle módja lehetséges:
 1. A Móksha Gyógyír Zrt tulajdonát képező alábbi védjegyek, valamint a termék népszerűsítésétre, és reklámozásra vonatkozó szabályzásai
 1. A Móksha Gyógyír Zrt. alapelvként kezeli a regisztrált ajánlók megfelelő módon és megfelelő’ időben történő tájékoztatását, velük a korrekt és partneri együttműködést. Igényli és kéri, hogy amennyiben e szabályzat értelmezésével kapcsolatban bármilyen kérdés vagy probléma merülne fel, azt partnerei rövid úton jelezzék.
 1. A regisztrációból és az abban foglaltak jellegéből adódóan a Móksha Gyógyír Zrt. és a regisztrált ajánlói (partnerei) között létrejött jogviszonyra a Ptk. megbízásra vonatkozó előírásai vonatkoznak.
 1. Az étrend-kiegészítők nem gyógyszerek, nem rendelkeznek gyógyhatással, nem alkalmasak betegségek kezelésére sem a megelőzésére. Az étrend-kiegészítők élelmiszerek, így a jelölésükre (címke feliratok, a címkén, csomagoláson található bármely jel, ábra stb.) és reklámozásukra az élelmiszereknél megfogalmazott általános előírásokat kell alkalmazni. Ennek megfelelően a termékek jelölése, megjelenítése és hirdetése nem állíthatja, vagy sugallhatja, hogy az étrend-kiegészítő betegségek megelőzésére, kezelésére alkalmas, vagy ilyen tulajdonsága van. A Móksha Gyógyír Zrt. mint gyártó és forgalmazó nem vállal jogi és gazdasági felelősséget a termékét forgalmazó gazdasági társaságok, magánszemélyek állításaiért, kiírt, bárhol megjelenített terméktapasztalataiért, véleményéért.

 

Kérjük a forgalmazók leírásainak és reklámjainak olvasásakor, ezt vegyék figyelembe!

Web-áruházunk nem foglalkozik tanácsadással, gyógyítással, probléma megoldással. Amennyiben termékeinket gyógyászati céllal kívánja felhasználni, úgy előtte kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét. Minden esetben figyelmesen olvassa el a termék csomagolásán lévő, illetve a termékhez mellékelt tájékoztatót!

Figyelem! Nem tekinthetők bizonyítéknak a Moksa Cseppekkel kapcsolatos pozitív terméktapasztalatok, a betegektől és kezelőorvosaiktól származó vélemények. Az emberi szervezetre gyakorolt esetleges kedvező hatás szintén nem azonosítható a gyógyhatással. Mivel minden ember szervezete más, ezért eltérően reagálnak a Moksa Cseppek szedésére.

Az étrend kiegészítők nem gyógyszerek, gyógyhatásuk nincs, ezért az ebből eredő állításokért felelősséget nem vállalunk. A weboldalon szereplő kedvező hatások, pozitív visszajelzések kizárólag a Moksa Cseppeket szedő és használó fogyasztók véleményei, tapasztalatai alapján kerültek feltüntetésre.

2016. március 3.

Móksha Gyógyír Zrt.

Tartson velünk

Facebook
Iratkozzon fel


Csatlakozzon hozzánk...


Napi útravaló

Mai idézet:


Nagy csapda nem akarni mást, mint egy kicsit jobban érezni magunkat, ahelyett, hogy azért tennénk, hogy jobban legyünk.


- Pál Ferenc -